MYNDIGHETEN OCH DEN ANDLIGA VÅRDEN

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

I samband med sjukdom och svårare olyckshändelser aktualiseras ofta de andliga och existentiella frågorna hos dem som drabbas eller deras närstående. Behovet av samtalsstöd och andlig vägledning kan vara påtagligt, liksom önskemål om riter som knyter an till den religion en person bekänner sig till eller känner samhörighet med.

Det finns en lång tradition av att erbjuda andlig vård inom svensk sjukvård. Under många år ansvarade landstingen för att anställa sjukhuspräster. Dessa var präster i Svenska kyrkan. I slutet av 1950-talet föreslog regeringen att ansvaret för att bedriva andlig vård inom sjukvården skulle vila hos de lokala församlingarna och trossamfunden. Samtidigt öppnades möjligheten för andra trossamfund än Svenska kyrkan att fritt verka på sjukhusen. Faktiska möjligheter till detta gavs dock först i början av 1980-talet, då riksdagen fattade beslut om statliga bidrag till trossamfunden för tjänster inom andlig vård i sjukvården. De statliga bidragen är riktade till tjänster med en bred målgrupp och är inte ämnade för den enskilda lokala församlingens medlemsvård i händelse av sjukdom.
 
En uppgift för företrädare för olika religioner 
Myndigheten förmedlar de statliga bidragen för tjänsterna inom den andliga vården i sjukvården. Bidragen bär en del av kostnaderna. Det övergripande ansvaret för tjänsterna bärs av trossamfunden. Till en början var det främst de frikyrkliga trossamfunden som inrättade tjänster för den andliga vården i sjukvården. Något senare inrättade Katolska kyrkan särskilda tjänster inom fältet. Från riksdag och regeringen har funnits en tydlig strävan att utvidga den andliga vården i sjukvården till att bättre spegla mångfalden av religioner i det svenska samhället.

Sedan början av 2000-talet har tjänster inrättats för ortodoxa sjukhuspräster, muslimska- och buddhistiska koordinatörer och fler tjänster är under uppbyggnad. Myndigheten roll är att bistå i uppbyggnaden av tjänsterna, att samordna utbildningsinsatser och att ge stöd för att bygga de strukturer som är nödvändiga för att arbetet på ett bra sätt ska kunna relatera till sjukhus och landsting.
 
I budgetpropositionen 2013 skriver regeringen om den andliga vården:
"Den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, är en viktig resurs så väl för sjukhusen som för den enskilde. Behovet av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt större utsträckning. Områden där betydelsefulla insatser görs är psykosocialt stöd, avlastningssamtal, beredskap kvällar och helger, sorgegrupper m.m. Utöver detta deltar sjukhuskyrkans medarbetare i olika utbildningar för sjukhusens medarbetare när det gäller religion och kultur."

  • Läs mer till Sjukhuskyrkans arbete länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Läs mer om den muslimska andliga vården länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Läs mer om den buddhistiska andliga vården folderPDF

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se