Statistik  2013

Antal bidragsgrundande personer (betjänade) i trossamfund
relaterade till SST 31 december 2013


Samfund Bidragsgrundande personer*
  
Anglikanska kyrkan3 516
ELM - Bibeltrogna Vänner2 820
Estniska evangelisk lutherskakyrkan4 719
Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan1 916
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen41 691
Frälsningsarmén12008
Islamiska sammarbetsrådet110 000
Judiska församlingarna8 344
Equmeniakyrkan 129 626
Evangeliska Frikyrkan48 524
Ortodoxa och österländska kyrkor 
- Armeniska apostoliska kyrkan2 375
- Bulgariska ortodoxa kyrkan800
- Eritreanska ortodoxa kyrkan2 666
- Etiopiska ortodoxa kyrkan2 870
- Finska ortodoxa kyrkan1 500
- Grekisk ortodoxa kyrkan17 500
- Koptiska ortodoxa kyrkan2 915
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000
- Rumänska ortodoxa kyrkan6 100
- Ryska ortodoxa kyrka1 500
- Serbiska ortodoxa kyrkan27 855
- Svenska ortodoxa prosteriet2 174
- Syrisk ortodoxa ärkestiftet26 094
- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskapet24 302
- Österns assyriska kyrka6 112
Pingströrelsen109 472
Romersk-katolska kyrkan106 873
Sjundedags Adventistsamfundet3 577
Svenska Alliansmissionen21 271
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd4 812
Ungerska Protestantiska kyrkan5 419
Totalt745 827


* Bidragsgrundande person (Betjänad): Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade 2012, först under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.

Från och med 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Några statistiska uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.

Från och med 2013 är Mandeiska sabeiska samfundetstatsbidragsberättigat. Statistik från samfundet redovisa ännu inte. Detta gäller också för Rysk-ortodoxa kyrkan i Sverige (Moskvapatriarkatet) och Antiokiska ortodoxa kyrkan i Sverige. Dessa blev statsbidragsberättigade 2014. Detta betyder sammantaget att ovan nämnda siffror angående antalet bidragsgrundande personer bör vara kring 12.000 högre.

Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) består av 22 självständiga trossamfund av olika storlek vilka representerar de tre huvudinriktningarna inom buddhismen.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s Analysgrupp.

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se