MYNDIGHETENS UPPDRAG

Demokratiuppdrag
   Riktat mot ungdomar: Ledarskap, religion och demokrati
   Riktat mot kvinnor: Delaktig, stark och synlig  


MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND, SST 
är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Detta innebär att:

SST fördelar statens ekonomiska stöd
Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som får ta emot statsbidrag. SST fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. År 2015 uppgick stödet till 92 miljoner kronor. SST fördelar inte stöd till Svenska kyrkan.

SST ger allmänt stöd till trossamfunden
Det allmänna stödet sker i form av utbildningsinsatser, rådgivning och administrativt stöd till trossamfunden. Särskilt viktigt är detta för de nyetablerade samfunden som behöver extra stöd att orientera sig i det svenska samhället.

SST samordnar trossamfundens roll i krisberedskapsfrågor och
verkar för konstruktiv samverkan mellan trossamfund och det offentliga
Trossamfunden har en stor betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser. Under de senaste åren har många kommuner blivit uppmärk-sammade på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden som har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyggande stadium genom dialog med trossamfund. På flera orter i Sverige organiseras denna samverkan i interreligiösa och interkulturella råd.

SST är ett dialogforum för frågor om samhällets värdegrund
Genom samverkan mellan SST och trossamfunden behandlas frågor om värderingar, respekt och tolerans. Inom ramen för detta uppdrag anordnar SST samtal och dialoger om religionsfrihet och trossamfundens roll och ansvar i det demokratiska samtalet.

SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor
SST är remissinstans i utredningsförslag som rör religion och trossamfund i Sverige och agerar som expertmyndighet i dessa frågor.

Läs mer om den lag förordning och tillämpningsföreskrifter som SST står under

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se